s.

thin drizzle or dew.

s.

որ եւ ՄԱՆՐԱՑՕՂ ՑՕՂ. ψεκάς ros, guttula roris. Ցօղ՝ որ մանր ցօղէ իբրեւ զցնցուղս.

Եւ ապա կարծեմ իբրեւ ամպ մի մանրացօղ, նոյնպէս թանձրութիւն գոլորշեացն յարտօսր լուծանի. (Բրս. գոհ.։)

Աղեկաս ասէ, ահաւասիկ կղզիք իբրեւ զմանրացօղ իջեալ. (Ոսկ. ես.։)

Արկանէ ցօղ մանրացօղ ընդ ամենայն երեսս երկրի. (Վեցօր. ՟Զ։ Շիր.։)