adj.

composed of small ones;
— ձկունք, a great deal of small fry.

adj.

Որոյ երամն բաղկանայ ի մանունց կամ ի փոքրկանց.

Զկէտս մեծամեծս հանդերձ մանրերամ ձկամբք. (Վեցօր. ՟Է։)