s.

shreds, scraps, morsels, bits, particles, minutiae.

s.

σύντριμμα contritio, tritura. Մանրումն, եւ մանրեալ մասն. փշուրք. մանրուք.

Ցրուեցից զձեզ, զոր օրինակ հոսի հոսչաւ, եւ մի՛ անկցի մանրուած նորա յերկիր. (Ամովս. ՟Թ. 9։)

Հոսիչն ընտրէ զյարդն ճարակ հրոյ, եւ զցորեանն մանրուածն ի նմանէ յամպարս շտեմարանաց. (Լմբ. ամովս.։)

Փոշի իմն մանրուածովք խնկոցն. (Նիւս. երգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մանրուածոյ, ից

Voir tout