s.

pantry, store-room, cellar, larder, buttery;
wine-cellar, wine-vault, canteen.

s.

κελλάριον cella, cellarium. Ներքին եւ մթին սենեակ ամբարելոյ զպէտս խոհարանի. մթերանոց ուտելեաց եւ ըմպելեաց. կէղար ... յն. լտ. գէլլա՛ռիօն, չէլլա՛ռիում եւ բոտրոմ. cella vinaria. իտ. cantina.

Որ ի գործ մառանին կամ խոհակերոցի զբաղեալ է։ Որ հաւատացեալն է զհոգս մառանին։ Որում հաւատացեալ է հոգ մառանի. (Բրս. հց.։)

Սպառէր զմառանս գինւոյն, եւ զկարասս ամենայն մառանացն տայր բաշխել աղքատացն. (Բուզ. ՟Դ. 12։)

ՄԱՌԱՆ. ταμεῖον promptuarium οἱκία domus etc. Շտեմարան. ամբարանոց. գանձարան. եւ Ներքին սենեակ. եւ Մթերք.

Ոչ շտեմարանք եւ մառանք (յն. մի բառ), եւ ոչ այլ ինչ նոյնպիսի. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Մտանէին ի տունս եւ ի մառանս (յն. մի բառ), եւ խիլ արկանէին եւ յուզէին. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 6։)

Ըստ նմանութեան յէուայ, որ օծաւ ի մառանի անդ. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Իբրեւ յամենունակ մառանէ գանձուց տացէ (ջուրն) ի դուրս զոր առեալ ունիցի յաւանդ։ Չար մառանն նոցա դարձցի առ ինքեանս, եւ զոր ինչ շրթամբք իւրեանց վաստակ բերին ինձ. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մառանապետ

Յամառանամ, ացայ

Voir tout