va.

to restore to youth, to make young again.

ՄԱՏԱՂԵՄ կամ ՄԱՏԱՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Փափկացուցանել, կակղել. կակղացուցանել.

Առաջին հարուածովքն մատաղելով մատաղեցոյց նա փարաւոն. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մատաղեցուցանեմ
դու մատաղեցուցանես
նա մատաղեցուցանէ
մեք մատաղեցուցանեմք
դուք մատաղեցուցանէք
նոքա մատաղեցուցանեն
Imparfait
ես մատաղեցուցանեի
դու մատաղեցուցանեիր
նա մատաղեցուցանէր
մեք մատաղեցուցանեաք
դուք մատաղեցուցանեիք
նոքա մատաղեցուցանեին
Aoriste
ես մատաղեցուցի
դու մատաղեցուցեր
նա մատաղեցոյց
մեք մատաղեցուցաք
դուք մատաղեցուցէք
նոքա մատաղեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մատաղեցուցանիցեմ
դու մատաղեցուցանիցես
նա մատաղեցուցանիցէ
մեք մատաղեցուցանիցեմք
դուք մատաղեցուցանիցէք
նոքա մատաղեցուցանիցեն
Aoriste
ես մատաղեցուցից
դու մատաղեցուսցես
նա մատաղեցուսցէ
մեք մատաղեցուսցուք
դուք մատաղեցուսցջիք
նոքա մատաղեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մատաղեցուցաներ
դուք մի՛ մատաղեցուցանէք
Impératif
դու մատաղեցո՛
դուք մատաղեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մատաղեցուցանիջիր
դուք մատաղեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մատաղեցուսջի՛ր
դուք մատաղեցուսջի՛ք