adj.

full of man, peopled, very populous.

adj. adv.

Լցեալ կամ լի մարդկամբ.

Ետես նա զերկիրն, զի էր մարդալից բնակչօք իւրովք. (Եփր. ծն.։)

Պտղալից մարդալից շինեսցի երուսաղէմ. (Լմբ. ովս.։)