s.

place of reunion.

s.

Ժողովարան մարդկան.

Պարունակ (անուն), կուսաստան, մարդաստան. (Թր. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարդաստան մարդաստանք
accusatif մարդաստան մարդաստանս
génitif մարդաստանի մարդաստանաց
locatif մարդաստանի մարդաստանս
datif մարդաստանի մարդաստանաց
ablatif մարդաստանէ մարդաստանաց
instrumental մարդաստանաւ մարդաստանաւք