adj.

of marble, marble, marmorean.

cf. ՄԱՐՄԱՐԵԱՅ.

Սիւն մարմարեղէն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարմարեղէն մարմարեղէնք
accusatif մարմարեղէն մարմարեղէնս
génitif մարմարեղինի մարմարեղինաց
locatif մարմարեղինի մարմարեղէնս
datif մարմարեղինի մարմարեղինաց
ablatif մարմարեղինէ մարմարեղինաց
instrumental մարմարեղինաւ մարմարեղինաւք