s.

custom-house officer, publican, tide-waiter.

adj.

τελώνης publicanus, vecigalium exactor, portitor. Ունօղ զպաշտօն մաքսի. առօղն զմաքս. մաքսաժողով՝ ըստ արքունի սակի, կամ յանիրաւի, որ վճարէ սակաւ ինչ տէրութեան, եւ ինքն կորզէ զբազում ինչ.

Եւ մաքսաւորք զնոյն գործեն։ Մատթէոս մաքսաւոր։ Ընդ մաքսաւորս եւ եւ ընդ մեղաւորս։ Բարեկամ մաքսաւորաց եւ մեղաւորաց։ Մին փարիսեցի, եւ միւսն մաքսաւոր.եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մաքսաւոր մաքսաւորք
accusatif մաքսաւոր մաքսաւորս
génitif մաքսաւորի մաքսաւորաց
locatif մաքսաւորի մաքսաւորս
datif մաքսաւորի մաքսաւորաց
ablatif մաքսաւորէ մաքսաւորաց
instrumental մաքսաւորաւ մաքսաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մաքսաւորութիւն, ութեան

Voir tout