va.

to purify, to cleans.

ն.

Մաքուր գործել. սուրբ առնել. սրբազանել.

Մաքրագործեաց զբնութիւն ամենայն ջրոց. (Զքր. կթ.։)

Հանգստեամբ հոգւոյն հանդերձեալ եւ մաքրագործեալ. (Նար. ձ։)