adj.

Մեծապէս պայծառութեամբ ծագեալ. արիփափայլ.

Անլեզուն (արեգակն խաւարեալ՝) ի յերկնից ձայնէր, աւետիս մեծածագ լուսոյ փառացն քրիստոսի. (Մեկն. ղկ.։)