s.

magnanimity, greatness of mind, generosity;
great stature, tallness.

s.

Մեծութիւն անձին, այսինքն հոգւոյ. մեծահոգութիւն. մեծախորհրդութիւն. եւ Վսեմութիւն, ազնուութիւն.

Ժառանգ մեծազգի, որ զնախնեացն զմեծանձնութիւն ոչ նորոգէ. (Սիր. ՟Ի. 28. (որ չիք ի յն։))

Յանլիութիւն աւուրցն հայելով. այլ տեսեալ զհոգւոյն մեծանձնութիւն. (Խոր. ՟Գ. 2։)

Տե՛ս զմեծանձնութիւնն, զի զյոլով մասն ամբոխին զարմացեալս ընդ իւր ունելով՝ ոչ շփանայ, այլ հեզութեամբ ընդ խիստսն բարբառի. (Ոսկ. գծ.։)

Տեսանելով զմեծանձնութիւն, եւ զկորովութիւն բանիցն, եւ զանյաղթ իմաստութիւն նորա։ Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ սրբոյ քահանայապետիդ ի մեծանձնութենէ ընկալաք զհրաման։ Զիսկն խաչիս մեծանձնութեան. (Շ. բարձր.։)

Ունիմ ասէ պատմել ինչ քոյոյդ մեծանձնութեանդ. (Ճ. ՟Գ.։)

Եւ որպէս Մեծամարմինն գոլ. ստուարութիւն.

Մեծանձնութիւն հասակի. (Պիտ.։)

Անկշիռ մեծանձնութիւն վիմի կացելոյ. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեծանձնութիւն մեծանձնութիւնք
accusatif մեծանձնութիւն մեծանձնութիւնս
génitif մեծանձնութեան մեծանձնութեանց
locatif մեծանձնութեան մեծանձնութիւնս
datif մեծանձնութեան մեծանձնութեանց
ablatif մեծանձնութենէ մեծանձնութեանց
instrumental մեծանձնութեամբ մեծանձնութեամբք