adj.

Միջական կամ հասարակ բայ յունաց. որպէս յն. մէ՛սօս. լտ. մէտիուս.

Մետական. աղօթեցաք, աղօթեցայք։ Մետական. եթէ գովեցաք, եթէ գովեցիք, ցին. (Հին քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մահմետական

Մահմետականութիւն, ութեան

Մահմետականք, նաց

Սանդարամետական

Սանդարամետականք

Սպանդարամետական

Voir tout