ն.

ἑκδύνω, ἁποκαλύπτω revelo. Տալ մերկանալ այլոց. կապտել. հանել, զերծուլ՝ բառնալ զհանդերձս. բանալ. cf. ՄԵՐԿԱՆԱԼ, եւ cf. ՄԵՐԿԵԼ. հանուեցնել.

Մերկացո՛ յահարոնէ զպատմուճանն։ Մերկացոյց յահարոնէ զհանդերձս նորա։ Մերկացուցին զնա։ Մերկացուցել զդիակունսն։ Մերկացուսցէ զգլուխ կնոջն։ Զհիմունս նորա մերկացուցից.եւ այլն։

Մերկացոյց ի նմանէ զպատիւն արքունի. կամ զնա ի պատուոյն, ի փառաց. (Եղիշ. ՟Ը. եւ այլն։)

Որ ի վերայ յորդանանու մերկացար, եւ մերկացուցեր զայն՝ որ մերկացոյց զնախաստեղծն ի դրախտին. (Ժմ. յն.։)

Կամ Յայտնել. պարզել.

Մերկացուցանէ զբանն։ Յայսմ վայրի մերկացոյց զբանն. (Իգն.։ Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մերկացուցանեմ
դու մերկացուցանես
նա մերկացուցանէ
մեք մերկացուցանեմք
դուք մերկացուցանէք
նոքա մերկացուցանեն
Imparfait
ես մերկացուցանեի
դու մերկացուցանեիր
նա մերկացուցանէր
մեք մերկացուցանեաք
դուք մերկացուցանեիք
նոքա մերկացուցանեին
Aoriste
ես մերկացուցի
դու մերկացուցեր
նա մերկացոյց
մեք մերկացուցաք
դուք մերկացուցէք
նոքա մերկացուցին
Subjonctif
Présent
ես մերկացուցանիցեմ
դու մերկացուցանիցես
նա մերկացուցանիցէ
մեք մերկացուցանիցեմք
դուք մերկացուցանիցէք
նոքա մերկացուցանիցեն
Aoriste
ես մերկացուցից
դու մերկացուսցես
նա մերկացուսցէ
մեք մերկացուսցուք
դուք մերկացուսցջիք
նոքա մերկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մերկացուցաներ
դուք մի՛ մերկացուցանէք
Impératif
դու մերկացո՛
դուք մերկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մերկացուցանիջիր
դուք մերկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մերկացուսջի՛ր
դուք մերկացուսջի՛ք