adj. adv.

Համախումբ. համագունդ.

Միախումբ եկեալ հասին՝ հրաւիրմամբ հոգւոյն սրբոյ. (Տաղ.։)

Ի հանդիսական տօնիս մերոց վկայից՝ միախումբ եկա՛յք եղբարք պարառեալ երգօք եւ այլն. (Տաղ.։)

Խրախոյս հանդիսիւ, միախումբ դասակցութեամբ. (Նար. խչ.։)

Եւ Միահեծան, տիրելով ըստ բոլորին։

Ի կարանայ, որ զառաջինն միախումբ կալաւ զմակեդոնացւոց հարստութիւնն. (Եւս. քր. ՟Ա։)