vn.

to retire, to live in solitude;
to embrace a monastic life, to turn monk.

չ.

Որպէս μονάζω, μονοῦμαι . Միանձն լինել, միայնանալ. կրօնաւորիլ. եւ Առանձնանալ.

Կամիմ միանձնանալ ի խցի իմում։ Եկեալ միանձնացան յանապատին սկիտոյ. (Վրք. հց. ՟Բ. ՟Է։)

Միանձնացաւ յանապատի սուրբ վարուք. (Կաղանկտ.։)

Միանձնացար ի ծերպս վիմաց. (Գանձ.։)

Զմիանձնացեալսն ճգնաւորական հանդիսիւ։ Զմիանձնացեալսն ապրեցուցանել ի խաբից թշնամւոյն։ Միանձնացելոց սրբոց. (Ճշ.։ Պտրգ.։)

Միոյն վա՛յ տայ ի գլորելն. եւ զայս մի՛ մարմնով միանձնացեալ իմանաս, այլ յինքնահաճուծեան աշտարակն ելեալ. (Լմբ. ժղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես միանձնանամ
դու միանձնանաս
նա միանձնանայ
մեք միանձնանամք
դուք միանձնանայք
նոքա միանձնանան
Imparfait
ես միանձնանայի
դու միանձնանայիր
նա միանձնանայր
մեք միանձնանայաք
դուք միանձնանայիք
նոքա միանձնանային
Aoriste
ես միանձնացայ
դու միանձնացար
նա միանձնացաւ
մեք միանձնացաք
դուք միանձնացայք
նոքա միանձնացան
Subjonctif
Présent
ես միանձնանայցեմ
դու միանձնանայցես
նա միանձնանայցէ
մեք միանձնանայցեմք
դուք միանձնանայցէք
նոքա միանձնանայցեն
Aoriste
ես միանձնացայց
դու միանձնասցիս
նա միանձնասցի
մեք միանձնասցուք
դուք միանձնասջիք
նոքա միանձնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ միանձնանար
դուք մի՛ միանձնանայք
Impératif
դու միանձնացի՛ր
դուք միանձնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու միանձնասջի՛ր
դուք միանձնասջի՛ք