adj.

of one mind, unanimous.

adj.

ὀμόθυμος unanimis, concors. Սրտակից. միաշունչ. համաշունչ. մէկ սիրտ՝ մէկ հոգի.

Զմիասիրտ ժողվն միասէրն. (Ագաթ.։)

Վահան մամիկոնեանն հանդերձ ընդ իւր միասիրտ արամբք. (Փարպ.։)

Յամենայնի համանմանքն, համակամքն, միասիրտքն. (Արծր. ՟Ա. 5։)

Մատուցեալք միասիրտք եւ միախորհուրդք՝ ասօղս եւ լսողքդ՝ առ աստուածային ճառիցս գիտութիւնս. (Նանայ. յռջբ։)