ՄԻԼՕՆ եւ ածանցք նորա ՄԻԼՕԲՈՒՏ, ՄԻԼԱՃԱՐԱԿ, ՄԻԼՈՎՏԷ. . ի յն. ձայնիցս μῆλον , μῆλα. միլօն, մի՛լա. ոչխար, խաշինք. μιλόβολος , միլօ՛վօլօս, արօտ՝ բուտ կամ ճարակ խաշանց. եւ միլօնօմօս, μηλόνομος խաշնարած. եւ միլօդի՛ μιλοτή , մորթ ոչխարի, մաշկեակ.

Կրատէս թողացոյց զվայս իւր լինել միլօբուտ եւ միլօբուտ է վայրն՝ ուր արձակեալ լինին ոչխարքն ի ճարակս. (քանզի միլօն զոչխարն է ասացեալ հոմրոս. աստուստ եւ միլաճարակք են հովիւք. եւ միլովտէ՝ մորթ ոչխարին. Նոննոս.։)