va.

to break one's back, to strain the loins;
to dishearten, to discourage.

ն.

Բեկանել զմէջս կամ զսիրտ.

Օր վախճանին եհաս ահագին, միջաբեկեաց (կամ սրտաբեկեաց) ըզնա տրտմագին. (Գանձ.։)

Զսիրտս պատառեալ՝ կամք միջաբեկեալ. (անդ։)