adj.

middling voiced;

s.

middle-voice.

adj. s.

μέσα φωνή media vox. Ոյր ձայնն է միջակ. միջակ ձայնիւ կամ բացատրութեամբ ստորոգման.

Են ինչ ի ձայնիցն՝ որք աստուածավայելուչք են, եւ են ինչ՝ որ զմիջին կարգն ունին։ Միջակաձայնս զայսոսիկ ասեմք, զորս յորժամ երանելին պօղոս գրէ, յիսուս քրիստոս երէկ եւ այսօր, նոյն եւ յաւիտեան. (Պրպմ. ՟Խ՟Բ։)