va.

to cut, to shorten.

ն.

Հատանել անցանել ընդ մէջ. համառօտել.

Բարձր պատուար լսի անուն աւետարանչին. զի բազում բանս միջելով՝ բարձր անցանէ. (Վրդն. ծն.։)

Իսկ (Ագաթ.) ըստ հին տպ.

Բարբառ ... յառաջ քան զասել ասողին՝ չէ յայտ, եւ կամ յետոյ անհետ չէ ի միջի։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդմիջեմ, եցի

Voir tout