adj.

midland;

s.

—ք, the midland provinces.

ՄԻՋԵՐԿՐԱՅ ՄԻՋԵՐԿՐԵԱՅ. cf. ՄԷՋԵՐԿՐԵԱՅ. որ եւ ՄԻՋՆԵՐԿՐԵԱՅ. μεσήγαιος mediterraneus.

Զամենայն միջերկրեայս։ Թագաւոր միջերկրեայցն։ Ամենայն միջերկրեայց. (Խոր. ՟Բ. 24։ ՟Գ. 5։)

Ոմանք ի քաղաքացն միջերկրայք են։ Գերազանցեցին զմիջերկրեայ քաղաքօքն։ Ի լեռնայինս եւ ի միջերկրայս։ Զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս՝ միջերկրեայ (ոք), առաջին զծով տեսանելով. (Պիտ.։)