s.

Կալն ի միջին վայրի. ընդմիջումն. անջրպետութիւն.

Լայնատարած միջնակայութեամբ նայ տառիդ (ծովու). (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միջնակայութիւն միջնակայութիւնք
accusatif միջնակայութիւն միջնակայութիւնս
génitif միջնակայութեան միջնակայութեանց
locatif միջնակայութեան միջնակայութիւնս
datif միջնակայութեան միջնակայութեանց
ablatif միջնակայութենէ միջնակայութեանց
instrumental միջնակայութեամբ միջնակայութեամբք