adj.

incestuous;
lecherous, libidinous, lewd;

s.

name of various ancient sectaries.

adj.

ՄԾՂՆԵԱՅ որ եւ ՄԾՂՆԻ. (ի Միծ, մծեղ. իբր փիծ. ռմկ. փիս) Պիղծ. պղծագործ. զազրագործ. որպէսս պաւղիկեանք, բորբորիտք, թոնդրակեցիք, սոդոմայեցիք.

Որպէմ մարկիոնն, եւ մանի, եւ մըծղնեայք. (Եզնիկ.։)

Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս օթել ումեք. (Յհ. իմ. ատ.։)

Զմծղնէիցն դիցեն նոցա կարգ. եւ մծղնեայք են պաւլիկեանք։ Թէ յուրուք ժողովրդեան մծղնեայ գտցի։ Լինէր յաճախումն մծղնէիցն. (Կանոն.։)

Է առ այս եւ մծղնէիցն անբերելի անօրէնութիւն. (Իգն.։)

Որք զսոդոմայեցւոցն զմթծղնիցն ախտանան ախտս. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Թ։)

Տեղեկացեալ նոցա մծղնեայ կրօնիցն. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Մծղնեայք, կամ մծղնիք. (պայլիկեանք, կամ փծագործք. Հին բռ.։)