adj.

gnawed or eaten by rats or mice.

adj.

ՄԿՆԱԿԵՐ ՄԿՆԱՃԱՐԱԿ. Կերեալ կամ ճարակեալ ի մկանց. մկան կերուք.

Այնքան վնասակար է մկնակեր մեղրն, որ թէ մարդ ուտէ, գոդենայ. (Լծ. նար.։)

Մկնաճարակսն ճողոպրեալ պարառաբար յեղափոխեն. (Մագ. ՟Ծ՟Ա։)