s.

mus-araneus, shrew-mouse.

s.

μυγαλή, μυγαλεή mus araneus, sive mustela. Աքիս նման մկան, կամ մուկն նման աքսի.

Աքիս, եւ մուկն, եւ մկնաքիս. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 30։ յն. միղալի՛.)

ուստի ի բառս Գաղիանոսի գրի,

Միւգաղէ, մկնաքիս։