s.

darkness, spot, dirt.

s.

Մթութիւն. թխութիւն.

Զմձութիւն ծխոյն ի սպիտակութիւն շուշանի շրջեցեր. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մձութիւն մձութիւնք
accusatif մձութիւն մձութիւնս
génitif մձութեան մձութեանց
locatif մձութեան մձութիւնս
datif մձութեան մձութեանց
ablatif մձութենէ մձութեանց
instrumental մձութեամբ մձութեամբք