s.

fine ashes;

adj.

burned to ashes.

s.

Մղեղ կարի մանր. կամ մղեղեալ ինչ.

Զմերս աւերել կարասցեն քաղաք, եւ հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս. (Պիտ.։)