va.

to choke, to stifle, to suffocate, to strangle;

fig.

to pain, to grieve, to vex, to torment.

ն.

ἅγχω ago ἁποπνίγω praefoco. Հեղձուցանել. ի նեղ արկանել՝ որպէս խեղդելով. նեղել յոյժ.

Ընդէ՞ր խեղդես, եւ մղձկես զեղբայրն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 15։)