vn.

cf. Մթանամ.

չ.

Մթնանալ. մթագնիլ. մշուշ կապել, մշուշնալ.

Մղտացաւ օդս ընդ ամենայն աշխարհ. (Ժող. հռոմկլ.։)

Արեգակն՝ գիշերակն՝ գիշերաւ է ծածկեալ, ամպովս է թաքուցեալ. փոշւով է մղտացեալ, մրրկով է ալէկոծեալ. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Ի շաղախմանէ մեղացն մղտացեալ մտացն՝ ոչ կարէ մաքրութեանն առաջի մտել. (Լմբ. ի տնտեսն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մղտանամ
դու մղտանաս
նա մղտանայ
մեք մղտանամք
դուք մղտանայք
նոքա մղտանան
Imparfait
ես մղտանայի
դու մղտանայիր
նա մղտանայր
մեք մղտանայաք
դուք մղտանայիք
նոքա մղտանային
Aoriste
ես մղտացայ
դու մղտացար
նա մղտացաւ
մեք մղտացաք
դուք մղտացայք
նոքա մղտացան
Subjonctif
Présent
ես մղտանայցեմ
դու մղտանայցես
նա մղտանայցէ
մեք մղտանայցեմք
դուք մղտանայցէք
նոքա մղտանայցեն
Aoriste
ես մղտացայց
դու մղտասցիս
նա մղտասցի
մեք մղտասցուք
դուք մղտասջիք
նոքա մղտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մղտանար
դուք մի՛ մղտանայք
Impératif
դու մղտացի՛ր
դուք մղտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մղտասջի՛ր
դուք մղտասջի՛ք