s.

rest, halt, stop;

adj.

stable, durable;
cf. Կաց՞՞՞մնաց.

s.

μονή statio, status. Մնալն. կայք. դադարումն.

Շարժութեանց եւ մնացից եւ կայից եւ սերտութեանց պատճառ. (Դիոն. ածայ.։) cf. ԿԱՑ ԵՒ ՄՆԱՑ։

adj.

Կամ ա. μένων manens. Որպէս մնացական.

Մինչեւ յե՞րբ ոչ հարկանիցեմք բուռն զկայիցն եւ զմնացիցն. (Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ։)

adj.

եւ գ. ԿԱՑ ՄՆԱՑ. կամ ԿԱՑ ԵՒ ՄՆԱՑ. ա. եւ գ. Յետս կոյս կացեալ մնացեալն. յետնեալն ի գունդս զօրաց. յետամնաց. ետեւ մնացօղը.

Եւ անդ յանձանձէր զկաց մնաց ժողովրդեանն. (՟Ա. Մակ. ՟Ե. 53։)

Անդ յանձանձէր ածէր զօրաւարն զկաց եւ զմնաց զօրականին. (Եղիշ. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ատամնացի

Կաց եւ մնաց

Կաց մնաց

Կողմնացոյց, ցուցի

Հիմնացուցանեմ, ուցի

Մարմնացուցանեմ, ուցի

Մնացական

Մնացականութիւն, ութեան

Մնացեալ

Մնացորդ, աց

Մնացուած, ոց

Մնացուցանեմ, ուցի

Յետամնաց

Որոմնացան

Վերջամնաց, ից

Վերջամնացութիւն, ութեան

Voir tout