va.

to press, to bruise, to squeeze, to express.

ն.

Ճնշել, ճմլել. շաղել. թրել. շփել, եւ զանգել. ճմրել, շաղուել.

Զպահելոյ սերմունքն գինով մնշէ՛ եւ պահէ՛։ Յառաջ ջրովն զսերմն մնշեն։ Խօսողի (հաւու) արեամբ մնշէ՛, եւ ցանէ. (Վստկ. ՟Ի՟Ա. ՟Ի՟Ը. ՟Ճ՟Ժ՟Ա։)