s.

ՄՆՋԵԽ կամ ՄՆՉԵԽ. Մժեխ. մժղուկ. մոծակ, մնակ, մլակ.

Յաղագս մնջեխի. ձարխոտ եւ ծծումբ ծխէ՛, մնչէին ամէն փախչին։ Եւ թէ զկամբի կանանչ ցախն խեչդ պահես, մնչեխն ի քեզ զմերձենայ. (Վստկ. ՟Ժ՟Զ։)

ուր եւ ՟Խ՟Ը. կայ մնջեղ՝ անուն ծառոյ։