adj.

strayed, erred;
missed, mislaid, lost;
cf. Մոլար;

adv.

out of the way.

adj. adv.

πλάνης, πλάνος erraticus, erro, erroneus, errans. որպէս թէ ոլորեալ եւ խոտորեալ. Մոլորեալ. թիւրեալ. մոլար. սխալեալ. թափառեալ. ոլոր մոլոր, ծուռ.

Մոլոր առաջնորդ։ Աներկրպագուացն քեզ՝ մոլորիցն եւ ծուլիցն։ Զի մի՛ պատճառս տացէ մոլորիցն պաշտել զնա. (Մխ. դտ.։ Անյաղթ բարձր.։ Վրդն. ծն.։)

Զի մի՛ մոլորք բերիցիմք յամենայն հողմոց վարդապետութեան. (Ոսկ. լս.։)

Զի կարծիցէ փարաւոն, թէ մոլոր գնացին, եւ զղջացեալ դարձան. (Վրդն. ել.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմոլոր, ի, ից, աց

Անմոլորապէս

Անմոլորութիւն, ութեան

Դիւամոլոր

Մոլորակ, աց

Մոլորակադէտ

Մոլորակային դրութիւն

Մոլորական

Մոլորակաչափ

Մոլորակատիպք

Մոլորահողմ

Մոլորամիտ

Մոլորանք, նաց

Մոլորաշաւիղ

Մոլորաշունչ

Մոլորապատիր

Մոլորեալ

Մոլորեմ, եցի

Մոլորեցուցանեմ, ուցի

Մոլորեցուցիչ

Voir tout