pl. s.

skins, hides.

այս ինքն Մորթք. մորթիներ.

Արկեաց սոցա մորթ ազգի ազգի կենդանեաց. եւ ես հարցի զնոսա, թէ է՞ր իրիք են մորթեանս. եւ նոքա ասեն, առիւծուց եւ ընձուց. (Պտմ. աղեքս.։)