cf. Մորթ.

s.

Իբր ռմկ. ոճճվ. այսինքն Մորթ.

Զմորթին տիկ հանեալ. (Գանձ.։)

Առ զմորթիքն՝ ձեաց ի գետին. եւ տարածեաց ի մորթացն զկտաւն. (Հ. յնվր. ՟Ժ՟Դ.։)

Ի թաղկեալ մորթւոջ. (Փիլ. լիւս.։)

Մորթեօք այծենեօք. (Արշ. (որ մարթի նշանակել եւ մորթեղինօք։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մորթիկ

Voir tout