s.

heart-ache, heart-break, anguish, grief, distress, regret, displeasure.

s.

Մորմոքելն, իլն. մորմոքանք.

Դնեմք առաջի նեքելոց զաղին օրինակի յանդիմանողական մորմոքումն. (Շ. ընդհանր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մորմոքումն մորմոքմունք
accusatif մորմոքումն մորմոքմունս
génitif մորմոքման մորմոքմանց
locatif մորմոքման մորմոքմունս
datif մորմոքման մորմոքմանց
ablatif մորմոքմանէ մորմոքմանց
instrumental մորմոքմամբ մորմոքմամբք