adj.

nonsensical, foolish.

adj.

Յիմարական. եւ Նախատական, որպէս յասելն՝ վա՜հ քեզ մո՛րոս.

Վա՛հն ոտնահարական է, եւ մորոսական. (Երզն. քեր.։)

Զի՞նչ քան զայն բանս մորոսականս կացցէ. (Ոսկ. եփես. ՟Ի։)