s.

heap of corpses, slaughter.

s.

Դէզ մսոյ. կոյտ մարմնց ի վերայ միմեանց.

Եւ այնչափ զմսադէզն բարձրացուցանեն, որ յանկանելն (ի վերայ՝) այլ ոչ մեռանէին. (Հ. փետր. ՟Ժ՟Ե.։)