s.

flesh-fork, flesh-hook.

s.

Գործի հանելոյ զմիսն ի կատսայէ. մեծ պատառաքաղ. մսի չաթալ.

Զտաշտսն, եւ զմսահանսն։ Երեքժանի մսահան ի ձեռին իւրում։ Զմսահանացն եւ նուիրանոցացն. (Ել. ՟Ի՟Է. 3։ ՟Լ՟Ը. 3։ ՟Ա. Թագ. ՟Բ. 14։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Ը. 17։)