va.

to think, to reflect, to meditate, to ponder, to consider, to muse, to weigh.

ն.

διανοέω, ἑννοέω cogito, excogito. Ածել զմտաւ. խորհել. խոկալ. հնարել. մտաբերել. նիւթել. մտմտալ.

Մտածեսցե՛ս միշտ զմահ, զի գործեսցես զչափ նորա։ Մտածեսցո՛ւք. զի դատել զոք կամ արդարացուցանել՝ աստուծոյ, եւ ո՛չ մեր իշխանութիւն է. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ. եւ ՟Ժ՟Ա։)

Միշտ նորոգ մտածեալ զձեզ ի ձերումդ սուրբ խորանի. (Նար. յիշ. ՟Բ։)

Զթագաւորն դաւաճանութեամբ մտածէր կորուսանել. (Պիտ.։)

Ես մտածեալ եմ ննջել ընդ քեզ, եւ դու դատարկ բանիւ խափանել կամիս. (Հ. յնվր. ՟Ի՟Զ.։)

Իսկ դեւն մտածեաց գործ նման չարութեան իւրոյ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Զիւր ամօթն ոչ մտածէ. (Կլիմաք.։)