va.

to horse whip, to lash, to whip;
to prick, to spur;
to stimulate.

ն.

μαστιγόω flagello, flagris caedo, verbero եւ κέντω stimulo. Մտրակաւ հարկանել, վարել, կամ իբրեւ ձաղկել. եւ Խթանել.

Մտրակել զերիվարն, կամ իբրեւ զերիվար. (Խոր. ՟Բ. 82։ Ճ. ՟Ա.։ Նար. յիշ. խչ.։ Կեչառ. աղեքս.։)

Մտրակեա՛ զերիվար լեզուդ առ ի յասպարէս. յն. խթանեա՛ զմտրուկն. (Ածաբ. ծն.։)

Յորդորական հրաման տէրութեանդ քո միշտ մտրակեաց զիրաւացի հեղգ երկչոտութիւն մտաց իմոց. (Արշ.։)

Անարգեցաւ ի հերովդէէ, մտրակեցաւ ի պիղատոսէ. (Խոսր. պտրգ.։)

Մանկութիւնն բերի այսր անդր անհարթութեամբ, եթէ գաւազանին մտրակելովն ոչ ուղղեսցի. (Լմբ. առակ.։)