adj.

smoky, fuliginous, sooty.

adj.

Մրով թաթախեալ՝ շաղախեալ՝ ներկեալ.

Հեփեստոս էր ասեն արուեստիւ դարբին. (վասնորոյ) աստուած մրաթաթախ եւ ծխոտեալ կոչէ զնա. (Նոննոս.։)