vn.

to gorge, glut or cram oneself, to stuff and swill.

ն.

ՄՑՌԵԼ. Անյագ ուտել ցյափրութիւն. խճողել զորովայն ցպայթումն.

Մինչ մեք ուռուցանիցեմք զորովայնս որկորստութեամբ, շուայտանայցեմք, մցռիցեմք, (յն. լոկ, պայթիցիմք յորկորստութենէ). նոքա օրհնութեամբքն զմայլիցին. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)