vn.

to approach, to approximate, to come, go or draw near, to be near.

ձ.

πάρειμι, σύνειμι, ἑγγίζω adsum, propinquo, accedo. Մերձենալ. մերձիլ. մատչիլ. յարիլ. մօտենալ, մօտիկնալ.

Հեռացեալք, եւ մօտեալք. (Իմ. ՟Ժ՟Ա. 12։)

Մովսէս միայն մօտեսցի առ աստուած, եւ նոքա ոչ մօտեսցին. (Փիլ. ել. ՟Բ. 29։)

Ի ձեռն սիրոյ մօտիմ, եւ յուսով մերձենամ. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Այլք մօտեցան առ մեզ յեգիպտոսէ. (Եւս. պտմ. ՟Է. 11։)

Մօտեցի՛ր ի բերանն, եւ ուսանիս ի նմանէ. (Ճ. ՟Ժ.։)

Մօտեալք ի միմեանս ձիգ ասպարիզօք միջոցացն։ Հեռանալ ի նոցանէ, եւ մօտել ի մեզ. (Խոր. ՟Բ. 4։ ՟Գ. 19։)