adj.

of or belonging to Japheth;
Armenian;
— տոհմ, the Armenian nation, the Armenians.

adj. s.

ՅԱԲԵԹԱԿԱՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ. Սեպհական յաբեթի որդւոյ նոյի եւ սերնդոց նորա. cf. ԹՈՐԳՈՄԱԿԱՆ, cf. ՀԱՅԿԱԿԱՆ.

Յաբեթական տոհմիս տումարի. (Նար. յիշատ.։)

Ա՛ղէ հարցիր ընդ բոլոր յաբեթական նահանգի. (Մագ.։)