vn.

to fit, to fit well.

ձ.

Իբր Յանկչիլ. յարիլ. կցիլ. փակչիլ, կպչիլ, միանալ.

Մաշկք (կամ մաշք) հանդերձքն քաջիկ իմն ցածնուն ի մարմինն, եւ բարւոք յագչին. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը։)

Եւս եւ իբր Յագիլ.

Ոչ էր քաղցեալ կերակրոյ, այլ արտասուօք պոռնկին յագչիւր, հանգուցեալ յարտասուաց՝ որում քաղցեալն էր. (Սանահն. յԵփրեմայ։)