s.

cf. Յագուրդ;

adj.

satiated, sated, glutted, cloyed, full;

adv.

—, ց-, to satiety, to one's fill, to the full;
ց— ուտել եւ ըմպել, to eat and drink one's bellyful.

s.

մ. πλησμονή, κόρος satietas, saturitas. Արմատ Յագելոյ. որպէս Յագուրդ. յագումն. լիութիւն. կշտանալը.

Ուտէաք հաց յագ (այսինքն ցյագ, ի յագուրդ)։ Ընդ առաւօտս հաց յագ։ Կերիջիք ցյագ. (Ել. ՟Ժ՟Զ. 3. եւ 8։ Ղեւտ. ՟Ի՟Ե. 19։ ՟Ի՟Զ. 5։)

Կերիջիք ճարպ ցյագ, եւ արբջիք արիւն ցարբենալ. (Եզեկ. ՟Լ՟Թ. 19։)

Ոչ հաց եւ ոչ ջուր յագ ո՛չ ընդունէր. (Ճ. ՟Ա.։)

Ուտել յագ երկու անգամ։ Եւ ոչ ի կերակուր ընթանայր յագ. (Վրք. հց. ՟Ե. ՟Ի՟Զ։)

Երբէք մինչեւ յագ ոչ կերայ։ Վասն ուտելոյ եւ ըմպելոյ առա ւելապէս, եւ ննջելոյ յագ. (Վրք. հց. ձ։)

Ծերութիւնն զբնաւ կարիսն ի բաց թօթափէ առ յագ. (Ոսկ. եբր. ՟Է։)

Եւ զի կերակուր առ յագոյ սակաւ էր, առ թռչունս կենդանիսն հայել ուսոյց. (Երզն. մտթ.։)

adj.

ՅԱԳ, ՅԱԳՔ. ա. որպէս Յագեալ. կուշտ. թօգ.

Յագք եւ լիք հացիւ նուաղեցան. Յագք եւ լիքն կարօտութեամբ նուաղեալք. (Եփր. թագ.։ Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անյագ, աց

Անյագաբար

Անյագութիւն, ութեան

Արքայագունդ

Բարոյագէտ

Բարոյագիտութիւն, ութեան

Երբայագէտ

Կաթսայագործ, աց

Կաթսայագործութիւն, ութեան

Հայագէտ

Հայագունդ

Յագեալ

Յագելի

Յագենամ, եցայ

Յագեցութիւն, ութեան

Յագեցումն, ման

Յագեցուցանեմ, ուցի

Յագեցուցիչ

Յագիմ, եցայ

Յագութիւն, ութեան

Voir tout