s.

lists, battle-field;
means of victory.

s.

Տեղի կամ գործի եւ ասպարէս յաղթութեան.

Կատարեցին զյաղթարանն խոստովանութեան իւրեանց. (Ճ. ՟Ա.։)

Անպարտելի ձեռինն յաղթարան (տապանն Նոյի). (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաղթարան յաղթարանք
accusatif յաղթարան յաղթարանս
génitif յաղթարանի յաղթարանաց
locatif յաղթարանի յաղթարանս
datif յաղթարանի յաղթարանաց
ablatif յաղթարանէ յաղթարանաց
instrumental յաղթարանաւ յաղթարանաւք