adv.

cf. Յաճախ.

cf. ՅԱՃԱԽ. մ. Երկիր յաճախաբար՝ երկնչելով յերեսաց տեառն՝ շարժի ի ներքոյ մեր. (Ճ. ՟Ժ.։)

Կամ որպէս Գերազանցաբար. չափազանցօրէն. ὐπερβολικῶς supra modum.

Զայս յաճախաբար իմն ասէ. (Ոսկ. ես.։)